• Informacje

  • Informacje dotyczące działalności świetlicy szkolnej

   Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00.

   1. Należy osobiście zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, wypełniając kartę zgłoszeniową. W przypadku uczniów, którzy ze świetlicy szkolnej będą korzystać sporadycznie, należy poinformować wychowawcę świetlicy o pobycie dziecka w danym dniu oraz podać informacje związane z powrotem do domu.
   2. Wychowawcy nie zwalniają dziecka do domu na telefoniczną prośbę rodzica.
   3. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/opiekunów prawnych lub na podstawie informacji przesłanej przez mobiDziennik z konta rodzica/opiekuna prawnego.
   4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu (jeżeli w karcie świetlicowej jest informacja o odbiorze przez rodziców), wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez mobiDziennik z konta rodzica/opiekuna prawnego.
   5. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel – wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy niezwłocznie po wejściu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
   6. Rodzice odbierają dziecko ze strefy rodzica obok woźniówki szkolnej. Wchodząc do szkoły, rodzice podają imię i nazwisko dziecka pani woźnej, która telefonicznie informuje wychowawców o odbiorze ucznia.
   7. Uczniowie pozostawiają ubrania wierzchnie i plecaki w szafkach.
   8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy, z którym zapoznawani są na początku roku szkolnego.
   9.  Uczniowie każdorazowo zgłaszają swoje wyjście (do toalety itp.) wychowawcy świetlicy.
   10.  Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne zgłaszają swoje wyjście oraz przyjście wychowawcy świetlicy.
   11.  Uczniowie mogą przynosić do świetlicy swoje zabawki. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubę prywatnych przedmiotów.
   12.  Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka najpóźniej do godziny 17.00. W razie nieodebrania oraz braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczyciel informuje o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby zewnętrzne (np. policję).
   13.  Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest bezpłatny.
   14.  W ramach pracy świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia, m.in.: plastyczno-techniczne, sprawnych rąk, ruchowo-taneczne, ruchowo-sprawnościowe, odrabianie zadań domowych, gry i zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

   Reguły obowiązujące w świetlicy

   1. Wchodząc do świetlicy, mówię “Dzień dobry” i zapisuję się w “Dzienniku”
   2. Na świetlicy przebywam w obuwiu zmiennym.
   3. Słucham poleceń i próśb nauczyciela – wykonuję je.
   4. Jestem miły i uczynny dla wszystkich.
   5. Mówię a nie krzyczę.
   6. Zachowuję ciszę podczas zajęć, odrabiania lekcji, jedzenia posiłków.
   7. Używam słów: “proszę”, “dziękuję”, “przepraszam”.
   8. Szanuję rzeczy znajdujące się w świetlicy.
   9. Sprzątam po sobie.
   10. Nie zabieram rzeczy należących do innych.
   11. Chętnie uczestniczę we wszystkich zajęciach.
   12. Pamiętam o myciu rąk po skończonej zabawie, zajęciach, powrocie z podwórka, przed posiłkiem.
   13. Wychodząc ze świetlicy, mówię “do widzenia” i wypisuję się.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie