• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Zajęcia reedukacyjne

  • Zajęcia reedukacyjne organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i stanowią integralna część procesu wspomagania rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyjęty w naszej szkole model zajęć o charakterze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych koresponduje z zasadami pedagogiki specjalnej, zajęciami rewalidacyjnymi i innymi zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi z uczniem. Działania reedukacyjne stanowią proces oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych uwarunkowany indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia. Podstawę opracowania indywidualnego programu pracy z uczniem stanowią wskazania zawarte w orzeczeniu, opinii, diagnoza przeprowadzona z uwzględnieniem informacji zebranych od rodzica/prawnego opiekuna, nauczycieli, specjalistów. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody oraz pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, niwelowanie deficytów rozwojowych oraz wspomagające opanowanie nauki czytania i pisania.
   Zajęcia reedukacyjne odbywają się w oparciu o ustalony i przyjęty przez rodziców/opiekunów harmonogram zajęć oraz za ich zgodą. Rodzice/opiekunowie wyrażając zgodę na udział dziecka w zajęciach reedukacyjnych zobowiązują się do współpracy z terapeutą.

 • Reedukatorzy w naszej szkole:

   • Kapinos Beata
   • Kapinos Beata
   • Rowicka Katarzyna
   • Rowicka Katarzyna
   • Strzelczyk Dorota
   • Strzelczyk Dorota
   • Sztajnowska Jolanta
   • Sztajnowska Jolanta
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie