• Specjaliści

  W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci kadra pedagogiczna. Większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani. Wśród nich znajduje się wielu specjalistów:  psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopeda, neurodologopeda, reedukator, fizjoterapeuta, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom. Prowadzimy na terenie szkoły terapię Biofeedback, terapię Warnke, terapię Tomatisa i terapię ręki a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i korekcyjno – kompensacyjne.  Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
  • Pedagog szkolny

  • Do zadań pedagoga szkolnego należy:

   -działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (szkolnej, rodzinnej, materialnej);
   -rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, opracowanie strategii pomocy;
   -określanie formy i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
   -podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych,
   -prowadzi konsultacje w sprawach wychowawczych,
   -wskazuje instytucje wspierające,
   -pomaga przy opracowaniu dokumentów formalnych.

 • Pedagodzy w naszej szkole:

   • Kapinos Beata
   • Kapinos Beata
   • Ryń Joanna
   • Ryń Joanna
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie